Web前端

简单的封装ajax函数


//封装一个ajax函数 // 参数约定: // url 必须 // method 可选, 默认是 get // data 可选, 可以是字符串, 也可以是对象( 键值对 ) // fn 处理响应回来的数据, 函数需要有参数, 即响应回来的数据function ajax( options ){ ......
//封装一个ajax函数 // 参数约定: // url 必须 // method 可选, 默认是 get // data 可选, 可以是字符串, 也可以是对象( 键值对 ) ......

简单的封装ajax函数

//封装一个ajax函数 // 参数约定: // url 必须 // method 可选, 默认是 get // data 可选, 可以是字符串, 也可以是对象( 键值对 ) ......
阅读全文 0